x

Töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemused suvel 2020

Töötajate palgaootus on kahanenud

 

Töötajate keskmine palgaootus nii töökoha vahetamisel kui ka praegusel ametikohal on langenud. Kui eelmisel aastal oli keskmine palgaootus töökoha vahetamisel 1791 eurot, siis sel kevadel oli see kukkunud 1458 eurole, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee üle 11 000 osalejaga töötajate ja tööotsijate küsitluse esimestest tulemustest.

Mediaanpalgaootus, millest pooled töötajad soovivad rohkem ja pooled vähem kätte saada, on langenud töökoha vahetuse puhul 200 euro võrra ehk 1500 eurolt 1300 eurole.

Keskmine palgaootus praegusel ametikohal on samuti kahanenud – kui eelmisel kevadel sooviti oma põhiametikohal teenida keskmiselt 1791 eurot, siis sel kevadel 1524 eurot. Palgaootuse mediaan põhiametikohal on langenud 100 euro võrra 1600 eurolt 1500 eurole.

Teised teemad uuringu tulemustes:

  • Tööturukäitumine ja aktiivsus tööotsingul
  • Töötasude muutused viimastel kuudel ja prognoos
  • Pingete ja stressi esinemine ning selle allikad
  • Meelolud tööl ja kogetud emotsioonid 

Kokku vastas töötajate ja tööotsijate küsitlusele 2020. aasta kevadel 11 112 inimest.

Kõik küsitlusele vastajad said luua endale Palgainfo Agentuuri veebilehe kasutajakonto ning juurdepääsu töötasude põhiandmebaasile. Samuti said osalejad alla laadida väljavõtteid töötasude profiandmebaasist – kokku 75 ameti töötasude analüüsid.

Töötajate küsitluses osalejate vahel loositi välja Prisma Peremarketi ja Viking Line’i kinkekaardid. Lisaks said töötajate küsitlusele vastajad tellida soodsalt ajakirju Imeline Ajalugu, Imeline Teadus ja National Geographic ning reisida soodushinnaga Viking Line’i pardal.

 

E-väljaanne (28 lk, PDF) on saadaval uuringus osalejatele, profipaketi kasutajale ja tellijatele. 

Vaadake ka esimesi kiirväljavõtteid tulemustest

 

E-väljaanne alla laadimiseks. 

Väljaande saavad alla laadida Palgainfo Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige lehele sisse.

Lae fail .pdf 

 

 

 

 

Töötajate küsitluse lühikokkuvõtte suvel 2020 tellimisvorm
Tellin
Invalid Input
Hinnad
Invalid Input


Hindadele lisandub käibemaks.

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemused: pingete ja stressi kogemine on sagenenud

Pea iga viies töötaja kogeb tööga seotud pingeid ja stressi

 

Pingete ja stressi kogemine on sagenenud ja töötajad muretsevad rohkem oma töö ja rahalise olukorra pärast, selgub värskest Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee üle 11 000 osalejaga töötajate küsitluse tulemustest.

Tööga seotud muresid tuleb tihti ette 18% töötajatel ning raha pärast esineb pingeid 19% töötajatel. Eelmise kevadega võrreldes on tööga seotud pinged kasvanud – aasta tagasi koges tööstressi 14% töötajatest. Töötajad muretsevad eelmise kevadega võrreldes keskmiselt rohkem ka koduste asjade ning oma tervise pärast.

Kui lihtsamate tööde tegijad muretsevad rohkem raha ja tervise pärast, siis juhtide pinged ja stress on seotud sagedamini tööga. Kõige rohkem kogevad stressi tööga mittehõivatud – tervelt 42% neist oli kogenud raha seotud pingeid ja töö leidmise pärast muretses tihti 29% tööotsijatest.

Rahaga seotud muresid tuleb sagedamini ette neil, kel on laene ning kes tulevad majanduslikult kehvemini toime. Samuti suurendab rahaga seotud pingeid ja stressi töötasu langus. Uuringus osalejatest oli aprillikuu töötasu võrreldes jaanuariga langenud 15%-l ja rohkem kui pooltel vastajatel (62%) töötasu muutunud ei olnud.

Uuringust joonistub välja, et tööga seotud stressi mõjutab lisaks teistele teguritele ka töökeskkond. „Suur osa kontoritöötajatest on viimasel ajal töötanud kodust, mis on paljudele tekitanud lisastressi,“ kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. „Töötajad, kel ei ole kodus eraldi tööruumi ega isiklikku töökohta, kogevad nii töö kui koduga seotud pingeid ja stressi sagedamini.“

Töö ja rahaga seotud stressi suurendab ka hirm töökoha kaotuse pärast – töötajad, kes on viimasel ajal sageli või väga sageli mõelnud võimalusele kaotada lähiajal töö, kogevad sagedamini ka pingeid ja stressi.

„Kuna tööpakkumiste arv tervisekriisi alguses kiirelt kahanes, muutusid ka tööotsingud üleöö pingelisemaks, sest valikuvõimalusi oli vähem ja konkurents ühe ametikoha nimel kasvas hüppeliselt,“ kommenteeris uuringu tulemusi CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Henry Auväärt lisas, et tööpakkumiste arv on viimastel nädalatel siiski kiirelt kasvama hakanud, mis lihtsustab töö leidmist. „Teisalt on aga tööturul selgelt rohkem ka tööjõudu, kes vabade ametite pärast konkureerib ja suur huvi tööpakkumiste vastu ei ole vähenenud.“

Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee korraldasid töötajate ja tööotsijate küsitluse mais 2020 (küsitlusele sai vastata kuni 10. juunini 2020). Tulemuste väljavõtted on tehtud 9. juuni seisuga, mil küsitlusele oli vastanud 11 007 inimest.

Stressi puudutavad küsimused lisati töötajate ja töövõtjate küsitlusse koostöös tööpsühholoogia teenuseid pakkuva ettevõttega PE Konsult.

Uuringus osalejad said soodushinnaga tellida ajakirju Imeline Ajalugu, Imeline Teadus ja National Geographic. Auhinnad olid välja pannud Viking Line ja Prisma Peremarket.Töötajate ja tööotsijate kiirküsitluse tulemused kevadel 2020

Töötajate palgaootus on kahanenud

 

Töötajate palgaootus töökoha vahetamisel on võrreldes eelmise kevadega kahanenud. Kui eelmisel kevadel soovisid töötajad teenida 1500 eurot kätte, siis sel kevadel on töötajate palgasoov töökoha vahetamisel 1300 eurot (mediaan), selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee töötajate ja tööotsijate küsitluse esimestest tulemustest.

Kõige rohkem on langenud tööga mittehõivatute palgaootus – 1229 eurolt 1000 eurole. Ilmselt on selle põhjus kehvemad töö leidmise võimalused praeguses tööturu olukorras.

Vaatamata keerulisele olukorrale tööturul hindas üle poole töötajatest (54%) oma majanduslikku toimetulekut keskmiseks. Kolmandik (33%) märkis, et nad tulevad hästi või väga hästi toime ning 13% hindas oma toimetulekut kehvaks või väga kehvaks. Halvasti toimetulijate seas on rohkem neid, kelle töötasu on viimastel kuudel vähenenud.

Eelmise aastaga võrreldes oli sel kevadel vastajate seas rohkem neid, kes hindasid oma toimetulekut heaks või väga heaks – eelmisel kevadel oli neid veerand (25%), sel kevadel kolmandik (33%).

Vastajad, kes mais ei töötanud, tulevad märksa kehvemini toime – 44% neist hindas oma majanduslikku hakkamasaamist kehvaks või väga kehvaks.

„Ilmselt on koroonaviiruse levikust põhjustatud majanduskriis mõjutanud nii töötajate ootusi oma elukvaliteedile kui ka palgasoove. Ebakindlates oludes hoitakse oma töökohast kinni ja palgasooviga ollakse tagasihoidlikum,“ kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuur juht Kadri Seeder.

„Murelikuks teeb tööta jäänud inimeste toimetulek lähitulevikus, kuna tegemist on suures osas suhteliselt madalama palgaga teenindussektori töötajatega. Kui toetused ja hüvitised vähenevad või üldse lõpevad, võib nende inimeste toimetulek tõsiselt kannatada,“ lisas Kadri Seeder.

Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee teevad mais 2020 töötajate ja tööotsijate küsitluse, millega selgitatakse välja põhipalkade muutused ja töötajate meeleolud praeguses tööturu olukorras.

Tulemuste väljavõtted on tehtud 25. mai 2020 seisuga, mil küsitlusele oli vastanud 6516 töötajat ja tööotsijat.

Küsitlusele saab vastata kuni 10. juunini 2020 SIIT.

Uuringus osalejad saavad soodushinnaga tellida ajakirju Imeline Ajalugu, Imeline Teadus ja National Geographic. Auhinnad on välja pannud Viking Line ja Prisma Peremarket.Töötajate ja tööotsijate kiirküsitluse tulemused kevadel 2020

15% töötajatel on töötasu langenud

 

Viimaste kuude jooksul (jaanuar–aprill 2020) oli töötasu võrreldes aasta algusega tõusnud 17% vastajatel, 15%-l oli töötasu langenud ja üle pooltel (62%) töötasu muutunud ei olnud, selgub Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee töötajate ja tööotsijate küsitluse esimestest tulemustest.

Eelmistel aastatel on olnud märksa enam neid töötajaid, kelle töötasu on tõusnud. Samas peab tulemuste hindamisel arvestama, et varasemates küsitlustes on küsitud töötasu muutuse kohta eelmise aasta sama ajaga võrreldes. Sel korral lühendati töötasu muutuse võrdlusperioodi, et hinnata töötasude muutust viimastel kuudel ja jätta välja aasta jooksul toimunud võimalikud töötasu kõikumised.

Kuna töötasu muutused võivad olla seotud nii põhitöötasu kui ka lisatasude muutusega, siis küsiti töötajatelt ka nende kohta. Aprilli põhitöötasu oli jaanuariga võrreldes tõusnud 18% vastajatel, põhitöötasu oli langenud 12%-l. Igal kuul makstavad lisatasud olid kasvanud 5% töötajatel ja langenud 10%-l. Seega mõjutavad lisaks põhipalga muutustele töötajate sissetulekuid ka vähenenud lisatasud.

Põhipalga kasv jäi enamasti 5–10% piiresse, langus aga oli 21–30%.

Töötajatel, kelle põhipalk oli muutunud, paluti hinnata ka muutuse põhjuseid. Töötajate puhul, kelle töötasu oli aasta algusega võrreldes tõusnud, oli muutuse põhjus sagedamini kõigi töötajate palkade regulaarne korrigeerimine organisatsioonis. Põhipalga languse põhjus oli enamikul juhtudel eriolukorrast tingitud piirangute mõju tööandja tegevusele.

Enamiku (72%) töötajate hinnangul ei muutu nende töötasu mais võrreldes aprilliga. 5% töötajatest ennustas töötasu tõusu ja 10% töötasu langust. Töötasu kasvu suuruseks ennustati sagedamini 5–10%, languse suuruseks 21–30%.

Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee teevad mais 2020 töötajate ja tööotsijate küsitluse, millega selgitatakse välja põhipalkade muutused ja töötajate meeleolud praeguses tööturu olukorras.

Tulemuste väljavõtted on tehtud 25. mai 2020 seisuga, mil küsitlusele oli vastanud 6516 töötajat ja tööotsijat.

Küsitlusele saab vastata kuni 10. juunini 2020 SIIT

Uuringus osalejad saavad soodushinnaga tellida ajakirju Imeline Ajalugu, Imeline Teadus ja National Geographic. Auhinnad on välja pannud Viking Line ja Prisma Peremarket.Töötajate ja tööotsijate kiirküsitluse tulemused kevadel 2020

Vaid 6% töötajatest otsib aktiivselt tööd

 

Töötajate aktiivsus tööotsingul on vähenenud ja tööd otsib aktiivselt 6% hõivatutest, veerand (24%) töötajatest ei otsi üldse tööd. Ülejäänud jälgivad tööpakkumisi või on avatud pakkumistele, selgub Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee töötajate ja tööotsijate küsitluse esimestest tulemustest.

Võrreldes eelmise aastaga on aktiivsus tööotsingul langenud – aasta tagasi otsis aktiivselt tööd 10% uuringus osalenud töötajatest.

Samas on mittetöötavate vastajate aktiivsus tööotsingul eelmise aastaga võrreldes suurem. Kui aasta tagasi otsis aktiivselt tööd 46%, siis selle aasta kevadel 55% mittetöötanud vastajatest. Aktiivsemaid tööotsijaid on rohkem nende vastajate seas, kelle töösuhe oli lõppenud sel aastal.

Majanduskriis on jõupositsioone tööturul muutnud – kui varem oli töötajatel ja tööotsijatel mitmeid tööpakkumisi, mille hulgast valida, ning seetõttu sai ka tööandjatele oma tingimusi jõulisemalt esitada, siis praegustes ebakindlates oludes hoiavad töötajad oma töökohast rohkem kinni.

Tööturuolukord on mõjutanud ka küsitluses osalejate jaotust. 25. mai 2020 seisuga oli vastajate seas vähem tööga hõivatud osalejaid kui varasemates küsitlustes: 76% vastajatest töötas mais, 17% ei töötanud, ülejäänud küll ei töötanud, kuid neil oli kehtiv töösuhe või olid nad märkinud vastusevariandiks „muu“. Varasemates uuringutes on tööga hõivatute osatähtsus olnud üle 80%.

Mitmed küsitluses osalenud olid hiljuti koondatud. Mais mittetöötanud vastajatelt küsiti, millal lõppes nende eelmine töösuhe. 37% vastajatel oli eelmine töösuhe lõppenud sel aastal, kas eelmisel kuul või aasta esimestel kuudel. Kolmandikul (33%) oli see lõppenud 2019. aastal ja ülejäänutel varem.

Töötajatest, kelle eelmine töösuhe oli lõppenud aprillis, olid pooled (50%) koondatud. Selle aasta esimestel kuudel lõppenud töösuhetest (jaanuar–märts 2020) oli koondamise tõttu lõppenud ligi kolmandik (30%).

Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee teevad mais 2020 töötajate ja tööotsijate küsitluse, millega selgitatakse välja põhipalkade muutused ja töötajate meeleolud praeguses tööturu olukorras.

Tulemuste väljavõtted on tehtud 25. mai 2020 seisuga, mil küsitlusele oli vastanud 6516 töötajat ja tööotsijat.

Küsitlusele saab vastata kuni 10. juunini 2020 SIIT

Uuringus osalejad saavad soodushinnaga tellida ajakirju Imeline Ajalugu, Imeline Teadus ja National Geographic. Auhinnad on välja pannud Viking Line ja Prisma Peremarket.