x

PÄEVAKAVA JA ETTEKANDED

Päevakava välja trükkimiseks (PDF)

 

Ettekanded on saadaval osalejatele ja profipaketi kasutajatele. 


I OSA. VÄRBAMISPRAKTIKATE MUUTUSED

 

Trendid tööturul ja värbamises: millised on muutused ja uued suunad on värbamises?

Tööandjate värbamistrendide küsitluste ja töötajate küsitluse tulemuste tutvustus
Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Kuidas on muutunud erinevate tegevusalade tööandjate värbamisaktiivsus ja millised on plaanid?
 • Kuidas on muutunud töötajate tööturukäitumine?
 • Milliseid muutusi on tööturul oodata lähitulevikus?


Ettekanne alla laadimiseks (kõik seminari osad: tööturg, palgad, töökorraldus)

 

Laadi alla .pdf   

 

Heuristikute ehk lihtsustatud mõtteskeemide mõju personaliga seotud otsuste tegemisel

Kristjan Pulk, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste analüütik ja õppejõud

 • Millised on peamised kognitiivsed nihked ja kasutatavad heuristikud personali valikuga seotud otsustes?
 • Kuidas ökoloogilise ratsionaalsuse printsiibid võimaldavad kiiresti ning efektiivselt säärastes oludes otsustada?
 • Kuidas informatsiooni esitamise viis otsuseid muudab?

 

Ettekanne alla laadimiseks 

 

Laadi alla .pdf  
 

  


II OSA. PALKADE MUUTUSED JA PROGNOOSID


Trendid tasustamises: kuidas on muutunud palgad ja tasustamine?

Värske statistika ning küsitluste tulemuste tutvustus
Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Kuidas on muutunud palgad erinevatel tegevusaladel ja ametitel?
 • Millised on palkade muutuste prognoosid?
 • Kuidas on muutunud soodustuste paketid?
 • Millised on muutused töötajate ootustes?

Praktikum: töötasude ja palgastatistika kasutamine

Personalijuhi töötasu analüüsi näidis alla laadimiseks 

 

Laadi alla .xlsx   

 

 

Töötamise registri ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide (TSD) kasutamine palgastatistikas

Kaja Sõstra, Statistikaameti eksperimentaalstatistika tiimijuht

 • Millised on registriandmete kasutamise peamised probleemid?
 • Kuidas mõjutab tööaeg töötasude võrdlust?
 • Millised on palgastatistika arengusuunad?

Ettekanne alla laadimiseks 

 

Laadi alla .pdf   

 


III OSA. PAINDLIKU TÖÖKORRALDUSE UUED SUUNAD

 

Trendid töökorralduses: millised on uued töökorralduse praktikad ja milliseid muutusi on oodata?

Tööandjate ja töötajate küsitluste tulemuste tutvustus

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Kuidas on tervisekriis mõjutanud töökorralduse praktikaid?
 • Kuidas uued töövormid töösuhteid ja tasustamist mõjutavad?
 • Milline on kaugtöö kasutamise mõju töötajate rahulolule ja motivatsioonile?


Töö paindlikkuse seosed tõrjutuse ja ebakindlusega

Els Maria Metsmaa, Tartu Ülikooli magistrant

 • Kas kodus töötades on inimesed infosulus ja koostöö teistega muutub katsumuseks?
 • Kas isoleeritus on ainult kodus töötavate inimeste probleem või esineb seda ka kontoris?
 • Kas info vahetuse ja omavahelise koostöö mõttes on kõik kontori liigid (avatud, suletud, tegevuspõhine) samaväärsed?

Ettekanne alla laadimiseks 

 

Laadi alla .pdf   

 


ESINEJAD

 

KadriSeeder veebi

Kadri Seeder on hariduselt sotsioloog ja Palgainfo Agentuuri (OÜ Tark tööandja) juht. Palgainfo Agentuuris tegeleb ta igapäevaselt töövaldkonna aktuaalsete teemade analüüsimisega ning turuvõrdluse pakkumisega. Kadri teine suur huvi ja kirg on kaugtöö ja maaelu edendamine. Ta on viinud sel teemal läbi mitmeid uuringute ja arendusprojekte ning edendab kaugtööd ka oma kodukandis Lahemaal.

 

KristjanPulk veebi

Kristjan Pulk on Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste analüütik ja õppejõud. Ta on põhjalikult uurinud heuristikute ehk lihtsustatud mõtteskeemide mõju otsustamisel, sh personali puudutavate otsuste tegemisel. Selleks on viinud ta läbi intervjuusid ja teinud ka eksperimente. Samuti on ta anaüüsinud, kuidas ajalised piirangud ja erinev olukorra tajumine otsustamist mõjutab. Oma ettekandes räägib ta heuristikute ajaloost ja kujunemisest ning uurimustöö tulemustest.

 

HannaLaur_veebi

Hanna Laur on Manpower Eesti personalispetsialist ja värbaja. Hanna õppis personalitööd Tallinna Majanduskoolis ajal, mil maailm käis veel koroona-eelset rütmi. Personalitöötajana on ta ametis olnud kaks aastat. Hanna sõnul on selle nelja aastaga on toimunud palju muutuseid ning muutustega on kiirelt kaasa läinud nii töökultuur kui ka kitsamalt värbamine. „Siira tehnoloogia huvilisena ei saa ma oma elevust varjata ning loodan jätkuvale arengule, mis puudutab personalitöö protsesside lihtsustumist läbi digilahenduste ning töö muutumist mobiilsemaks ja asukohavabamaks,“ ütleb Hanna.

 

UrveMets veebi

Urve Mets on sihtasutuses Kutsekoda OSKA tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi uuringujuht. Ta on analüüsinud eri elualade vajadust töötajate ja oskuste järele lähitulevikus, sh tööturu tulevikku nii IKT, tervishoiu, hariduse, kultuuri ja loometegevuse kui finantsvaldkonnas. Möödunud aastal analüüsis ta töötajatele vajalikke erialased digioskusi, samuti viiruskriisi mõju analüüsitud valdkondades. Varem on Urve töötanud IKT valdkonna koolitusfirma BCS juhi ja koolitajana ning üldhariduskoolis matemaatika- ja arvutiõpetuse õpetajana.

 

Siim Sarapuu veebi

Siim Sarapuu on olnud üle kümne aasta Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja ja puutub tööturu teemadega kokku igapäevaselt. Eelmise aasta kevadel alguse saanud tervisekriis ja piirangud on Töötukassale hulgaliselt tööd juurde toonud. Aruteluringis kuuleme, milline on praegune tööturuolukord ja millised on töötukassa plaanid tulevikus sarnastes olukordades hakkama saamiseks.

 

KajaSõstra veebi

Kaja Sõstra on Statistikaameti eksperimentaalstatistika tiimi juht. Ta on tegelenud Statistikaametis uuringute analüüsi ja matemaatiliste meetodite arendamisega spetsialisti, analüütiku ja osakonnajuhataja ametikohtadel. Ta on töötanud Soome Statistikakeskuses rahvusvaheliste uuringuprojektide juures, analüüsides väikese piirkonna hinnangute kasutusvõimalusi. Kaks aastat tagasi loodud eksperimentaalstatistika tiim tegeleb uudsete meetodite ja andmeallikatega, et pakkuda tarbijate kiiresti muutuvatele vajadustele vastavat statistikat.

 

ElsMariaMetsmaa veebi

Els Maria Metsmaa on Tartu ülikooli majandusteaduskonna turunduse ja finantsjuhtimise magistrant. Ta töötab W-Glassis turundusspetsialistina ja on lõpetamas õpinguid TÜ majandusteaduskonnas turunduse ja finantsjuhtimise õppekaval. Kaugtöö valdkonda on ta uuringud nii oma bakalaureusetöös kui ka magistritöös. Oma uuringutulemusi on ta varasemalt tutvustanud PARE podcastis ja Sirbis. Lisaks on ta seotud TÜ erinevate projektide ja üritustega (nt sTARTUp Day, Starup Lab, Student Startup Camp, Kaleidoskoop, Garage48, Prototron).

 

AveLaas veebi

Ave Laas on robootikat edendava ühenduse Robotex tegevjuht ning Targa töö ühingu juht. Ta on juhtinud mitmeid paindliku töökorraldust ja erinevate riskirühmade tööhõivet edendavaid projekte ning viinud läbi nõustamisi ja koolitusi. Samuti on ta kutsunud ellu „Kaugtöö tegija“ märgise konkurssi. Robotexis koordineerib ta iga-aastase robootika suurürituse korraldamist.

 

TriinuSirge veebi

Triinu Sirge on Euroopa ergonoom (Eur.Erg), Ergoway juhataja ja ergodisainer. Ta on Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste doktorant ning uurib töötajate tugi-liikumisaparaadi funktsionaalseid seisundeid töökeskkonnas, sh erinevaid terviseriske. Ta on Eestis ainuke Euroopa tasandil tunnustatud ergonoom ja juhib oma ettevõtet Ergoway, mis toetab ettevõtteid ergonoomise töökeskkonna kujundamisel ja töötajate terviseriskide maandamisel.

 

SirjaSulakatko veebi

Sirja Sulakatko on SA Estonian Business School nooremteadur ja Turku Ülikooli õppejõud. Samuti tegeleb ta projektide juhtimisega Targa töö ühingus. Ligi kümme aastat tegeles ta moe ja rõivatööstuse valdkonnas, kust tärkas huvi juhtimise ja virtuaaltöö teema vastu. Just virutaalmeeskondade juhtimine ja tehnoloogia kasutamine töökorraldusel, samuti sellekohaste muutuste ellu viimine ettevõtetes on olnud tema magstri ja dokotritöö teemadeks.

 


 

 

Seminaril osalejale hinna sees kolm värsket e-väljaannet.

 

Valjaanded kevad 2021