x

Igapäevaselt teeb Eestis kaugtööd 10% töötajatest

Pressiteade
29. november 2023

Paindliku töökorralduse on omaks võtnud 78% tööandjatest ja iga viies pakub kaugtöö tegemise võimalust kõikidele ettevõtte töötajatele, näitavad cvkeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri tööandjate küsitluse tulemused. Igapäevaselt teeb Eestis kaugtööd 10% töötajatest.

Tervelt 78% Eesti ettevõtetest pakub töötajatele kaugtöövõimalust, kui töö iseloom seda võimaldab. 16% tööandjatest tõid küsitluses välja, et nende ettevõttes ei ole võimalik kaugtööd teha töö iseloomust tulenevatel põhjustel ning 6% ütles, et kuigi töö seda võimaldaks, siis nad seda oma töötajatele ei paku.

CVKeskus.ee värbamisagentuuri juhi Grete Adleri sõnul on paindlik töökorraldus ja kaugtöö endiselt tööturul tahetud hüve, mille lisamine tööpakkumisele keskmiselt kahekordistab kandideerijate arvu.

„Elisas kasutab valdav osa töötajatest igapäevaselt kaugtöö võimalust ja kontoris käib nädala lõikes vaid 20-25% elisalastest,“ jagas kogemusi uuringu partneri Elisa personalijuht Kaija Teemägi ning lisas, et inimeste sooviga ise oma töö ajas ja kohas kaasa rääkida tuleb arvestada, sest ainult nii on võimalik saavutada parimaid tulemusi.

Kaija Teemägi sõnul peab ettevõttes olema ühine arusaam, kuidas kaugtöö on korraldatud, kuid lahti tuleb lasta ka mõttest, et eesmärkide saavutamine sõltub kontoritöödel füüsilisest asukohast.

9% tööandjatest plaanib 2024. aastal kaugtöövõimalusi suurendada

„Uuringu tulemused näitavad, et 100% ehk täielikult teevad kaugtööd vaid vähesed töötajad ning enamasti tähendab paindlik töökorraldus hübriidset töömudelit,“ selgitas Grete Adler.

Pisut enam kui pooltes organisatsioonides, kus paindlikku töökorraldust võimaldatakse, on kokku lepitud kaugtöö tegemise reeglid – näiteks veerand tööandjatest on töötajatega kokku leppinud päevad, millal peab kontoris olema.

Teisalt koguni 45% kaugtööd pakkuvatest tööandjatest tõi uuringus esile, et nende töökorraldus on vaba ehk töötajad ise otsustavad, kus nad töötavad.

Igapäevaselt teeb tööandjate sõnul kaugtööd kümnendik töötajatest, iga kolmas mõni kord nädalas, 6% vaid korra nädalas ja ülejäänud harvem – seega teevad regulaarselt iganädalaselt kaugtööd Eestis vähem kui pooled töötajaist, kellel see võimalus on.

2024. aastal plaanib kaugtöövõimalusi suurendada pea kümnendik tööandjatest (9%). Valdav osa tööandjatest (75%) kavatseb jätkata samas mahus kaugtöö pakkumisega ja 5% peab vajalikuks vähendada paindlikku töökorraldust. Lisaks ei osanud 11% tööandjatest veel hinnata, kuidas kaugtöö võimaluse pakkumine uuel aastal muutub.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal cvkeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse palkade, palgaootuste, tööturukäitumise jms muutusi. Tööandjate küsitluse tulemused põhinevad 407 tööandja tagasisidel, kes kokku annavad tööd rohkem kui 50 000 töötajale.


38% organisatsioonides kasutatakse töös AI-tehnoloogiaid

AI-tehnoloogiad on täna kasutusel enam kui kolmandikus (38%) organisatsioonides ja 31% ettevõtetest plaanib tehisintellekti kasutamist 2024. aastal suurendada, näitavad cvkeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värske tööandjate küsitluse tulemused.

Palgainfo Agentuur tutvustab küsitluse tulemusi 30. novembril sügisseminaril. Vaadake lähemalt siit.

Uuringust selgub, et enim kasutatakse AI-tehnoloogiaid Eestis müügi- ja turundusvaldkonnas (44%), administratiivtöös ja asjaajamiste korraldamisel (38%) ning personalitöös, sh värbamisel (25%).

CVKeskus.ee värbamisagentuuri juhi Grete Adleri sõnul on tehisintellekt värbamisel toeks nii tekstiloomes (nt ametiprofiili koostamine, tööpakkumiste kirjutamine, atraktiivse otsepakkumise loomine) kui ka kandideerijate esmasel hindamisel.

„Oluline on silmas pidada, et tehisintellekt meie eest värbamisotsust ei tee, vaid toetab värbajat teabe ja analüüsiga, mis aitab teha teadlikuma otsuse,“ leiab Adler ja lisab, et tehisintellekt aitab vältida ka eelarvamusi.

Kuigi AI-tehnoloogiad on täna kasutusel 38% organisatsioonides, siis peamiselt kasutatakse neid veel lihtsamate, rutiinsete ja toetavate ülesannete tegemiseks. Vaid 1% Eesti tööandjatest tõi uuringus esile, et AI-tehnoloogiad on nende ettevõttes suurel määral kasutuses.

2024. aastaks prognoosib 31% Eesti tööandjatest, et AI-tehnoloogiate kasutamine nende organisatsioonis kasvab.

„Võidujooks AI-talentide värbamisele ei ole Eestis veel alanud – vaid iga kümnes tööandja peab täna vajalikuks olla AI-spetsialistide silmis atraktiivne tööandja,“ tõi uuringust esile Grete Adler, kes lisas, et ka tööpakkumistel näeb täna veel harva AI-tehnoloogiatega seotud märksõnu.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal cvkeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse palkade, palgaootuste, tööturukäitumise jms muutusi. Tööandjate küsitluse tulemused põhinevad 407 tööandja tagasisidel, kes kokku annavad tööd rohkem kui 50 000 töötajale.


Tööandjate hinnangul muutub värbamine 2024. aastal lihtsamaks

Pressiteade

Pea iga kümnes tööandja leiab, et töötajate leidmine muutub uuel aastal lihtsamaks, näitavad cvkeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värske tööandjate küsitluse tulemused. Värbamise lihtsustumist prognoosivate tööandjate osakaal on aastaga kahekordistunud.

Palgainfo Agentuur tutvustab küsitluse tulemusi 30. novembril sügisseminaril. Vaadake lähemalt siit.

Kui eelmisel sügisel leidis vaid 5% tööandjatest, et töötajate leidmine muutub tänavu lihtsamaks ja rohkem kui pooled (54%) ootasid personaliotsingute keerulisemaks muutumist, siis sel sügisel on tööandjate ootused tööturule muutunud.

„Kaks korda rohkem tööandjaid prognoosib, et töötajate leidmine muutub uuel aastal lihtsamaks, sest nähakse töövõtjate arvu suurenemist tööturul,“ tõi uuringust esile cvkeskus.ee värbamisagentuuri juht Grete Adler.

Adler lisas, et töövõtjate kasvanud aktiivsus tööturul ja pakutavate ametikohtade arvu vähenemine on märgatavalt tõstnud konkurentsi töökoha leidmisel – vabale ametikohtale on tänavu kandideerinud keskeltläbi 39 töövõtjat, mida on tervelt 70% enam kui aasta tagasi. „Suurim konkurents on hetkel turundusvaldkonnas, kus vaba ametikoha nimel on konkureerimas koguni 72 töövõtjat.“

Pea iga kolmas tööandja (32%) ennustab siiski, et personaliotsingud muutuvad vaatamata tööturu olukorrale hoopiski keerulisemaks, mida on samas märgatavalt vähem kui eelmisel sügisel samal ajal, kui seda ootasid rohkem kui pooled (54%) tööandjad.

„Tööandjad, kes prognoosivad töötajate leidmise keerulisemaks muutumist, näevad peamiste põhjustena töövõtjate suurenevaid palgaootusi või noorte vähest huvi organisatsiooni tegevusala vastu,“ tõi uuringust esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Lähima kuue kuu jooksul kavatsevad 57% tööandjatest värvata uusi töötajaid kas uutele töökohtadele, olemasolevate töötajate asendamiseks ja/või ajutistele töödele. Seda on vähem kui eelmisel sügisel, mil plaanisid värbamist tervelt 70% tööandjatest.

Lähema kuue kuu jooksul kavatseb töötajaid koondada 11% tööandjatest, mida on rohkem kui eelmisel sügisel, mil koondamist plaanis 6% tööandjatest.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal cvkeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse palkade, palgaootuste, tööturukäitumise jms muutusi. Tööandjate küsitluse tulemused põhinevad 407 tööandja tagasisidel, kes kokku annavad tööd rohkem kui 50 000 töötajale.


Uuring: selgusid tööandjate lähiaja palga- ja värbamisplaanid

Pea iga kolmas tööandja on veendunud, et lähema kaheksa kuu jooksul nad töötajate põhipalkasid ei muuda, näitavad Palgainfo Agentuuri ja cvkeskus.ee sügisese tööturu-uuringu esmased tulemused. Palku plaanib tõsta alla poole tööandjatest, mida on vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Palgainfo Agentuur tutvustab küsitluse tulemusi 30. novembril sügisseminaril. Vaadake lähemalt siit.

Sel aastal on põhipalkasid muutnud 72% küsitletud tööandjatest ja kahel kolmandikul juhtudest on see puudutanud kõiki töötajaid. Põhipalkasid tõsteti enamasti jaanuaris või aprillis ja tõus jäi sagedamini 9–10% piiresse.

Järgmise kaheksa kuu prognoosides näeb palgatõusu ette 44% tööandjatest, mida on vähem kui eelmisel aastal samal ajal, mil palgatõusu plaanis iga teine tööandja (51%).

21% tööandjatest plaanib töötajate palkasid tõsta järgmise aasta jaanuaris, 11% aprillis ja ülejäänud muudel kuudel. Suuremal osal juhtudest puudutab kavandatud palgatõus kõiki töötajaid ja jääb 5–10% vahemikku. Ka eelmisel sügisel kavandatud palgatõus puudutas enamasti kõiki töötajaid, aga rohkem oli tööandjaid, kes kavatsesid tõsta palkasid 9–10%.

29% tööandjatest on aga veendunud, et lähema kaheksa kuu jooksul nad töötajate põhipalkasid ei muuda. Aasta tagasi oli samal seisukohal märksa vähem tööandjaid – 17% – ja rohkem neid, kes ei osanud tulevikuplaanide kohta veel midagi öelda.

“Palgad küll tõusevad ka edaspidi, kuid mitte kõigis organisatsioonides ja mitte sellises tempos kui sel ja möödunud aastal,“ võttis tööandjate plaanid kokku Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Tööandjate värbamisaktiivsus on langenud ja koondamised sagenenud

Viimasel kuuel kuul oli uusi töötajaid tööle võtnud 68% tööandjatest, mida on vähem kui eelmisel aastal samal ajal, kui töötajaid oli värvanud 81% tööandjatest.

Ka järgnevale poolaastale lähevad tööandjad vastu jahtunud värbamisplaanidega – kuigi rohkem kui iga teine tööandja (55%) soovib töötajaid juurde värvata, on seda siiski märgatavalt vähem kui eelmisel aastal samal ajal (70%).

„Peamiselt on värbamisvajadus seotud töötajate asendamisega, sest töövõtjad on tööturul endiselt väga aktiivsed,“ selgitas tööandjate plaane cvkeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler kes lisas, et uusi töökohti kavatseb järgmisel poolaastal luua 28% tööandjatest. Eelmisel sügisel plaanis uusi töökohti luua 34% tööandjatest.

Töötajaid oli koondanud viimase kuue kuu jooksul 16% vastajatest ja 10% plaanib seda teha. Aasta tagasi oli koondamisi läbi viinud 11% tööandjatest ja 6% plaanis seda.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal cvkeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi. Tööandjate küsitluse esmased tulemused põhinevad 334 tööandja tagasisidel, kes annavad tööd umbes 50 000 töötajale üle Eesti. Küsitlusele vastajate seas on ülekaalus suurema töötajate arvuga organisatsioonid.

Küsitlusele saab vastata kuni 29. oktoobrini SIIT. Tulemused on vastajatele tasuta. 


Alla 2200-eurone palk töötajaid enam ei rahulda

Kui eelmisel aastal piisas 1921-eurosest brutopalgast, et töötajad oleksid oma palgaga rahul, siis tänavu on vaja selleks teenida 340 eurot rohkem ehk 2261 eurot, näitavad cvkeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri korraldatud enam kui 10 000 vastajaga tööturu-uuringu tulemused.

Uuringust selgus, et oma põhipalgaga on rahul 37% töötajatest ja täpselt sama palju on ka põhipalgaga rahulolematuid. 2021. aastaga võrreldes on rahulolevate töötajate osatähtsus vähenenud ja rahulolematute osakaal suurenenud, kuid 2022. aastaga võrreldes palgaga rahulolu muutunud ei ole.

Märgatavalt on aga kasvanud põhipalga summad, millega rahul ollakse. Oma põhipalgaga täiesti rahul olevad töötajad teenisid keskmiselt 2661 eurot ja pigem rahul olevad töötajad 2261 eurot ehk üle 16% rohkem kui möödunud aastal.

Töötajad, kes ei olnud oma põhipalgaga üldse rahul, teenisid keskmiselt 1289-eurost brutotöötasu (eelmisel aastal 1199 eurot).

„Töötasuga rahulolu sõltub nii töötasu suurusest ja toimetulekust kui ka sellest, kas töötaja peab oma töötasu õiglaseks, konkurentsivõimeliseks ja motiveerivaks,“ selgitas Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Kadri Seedri sõnul sõltub ka ametist, millise palgaga toime tullakse ja rahul ollakse. „Näiteks lihttöölised ja klienditeenindajad on rahul ka veidi üle 1200-eurose brutopalgaga, tippspetsialistid aga pea 2600 euroga.“

Iga teine töötaja ei taju seost oma tööpanuse ja töötasu vahel

Uuringust joonistub veel välja, et 53% töötajate hinnangul ei sõltu nende töötasu tööpanusest. See aga mõjutab samuti töötajate rahulolu töötasuga.

Töötasuga rahulolematud töötajad vaatavad ka aktiivsemalt tööturul ringi ja neid on konkureerivatel tööandjatel kergem enda juurde üle meelitada.

„Samas ei tähenda töötasuga rahulolu alati seda, et töötaja ei ole töökohavahetusest üldse huvitatud – uuringu tulemused näitavad, et iga viies töötasuga rahulolev töötaja on sageli mõelnud töökohavahetusest,“ tõi uuringu tulemustest esile cvkeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler.

Grete Adler lisas, et tihti ajendavad tööd vahetama lisaks palgale ka rahulolematus juhtimiskvaliteediga, kehv läbisaamine vahetu juhiga või vähesed arenguvõimalused.

Vaadake ka küsitluste tulemuste väljaandeid

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal cvkeskus.ee korraldavad kaks korda aastas üle-eestilist tööturu- ja palgauuringut, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid. Kevadel korraldatud küsitluses osales 10 532 töövõtjat üle Eesti.